at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. 25 24 Isaiah 54. Isaiah chapter 44 KJV (King James Version) 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. What does the Bible say about hate crimes? 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me, 15. See the Exposition of Isaiah Chapter 44:23. 11 Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? IS 44:7 And who, as I, shall call, and shall declare it, and set it in order for me, since I appointed the ancient people? 19 16 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 6Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. 13 9 Those who fashion a graven image are all of them futile, and their precious things are of no profit; even their own witnesses fail to see or know, so that they will be put to shame. Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. You are My witnesses. and the things that are coming, and shall come, let them shew unto them. 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. 44 “But now listen, O Jacob, My servant, And Israel, whom I have chosen: 2 Thus says the Lord who made you And formed you from the womb, who will help you, ‘ Do not fear, O Jacob My servant; And you Jeshurun whom I have chosen. 10 Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Translate filipino tagalog. 22Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. Stop. And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. 18 May related with: English: Tagalog: isaiah. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Isaiah 45. yea, these may forget; but I will not forget you. All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Filipino dictionary. 22 Isaias 44:9 - Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Thus says the LORD Who made you, and formed you from the womb, Who will help you, ‘Fear not, O Jacob My servant, and you, Jeshurun, whom I have chosen, 3. many wonderful promises can be found in just the first 5 verses in the 43 chapter of the book of isaiah. Kabanata 44 . Verse 13. 26 Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. The word "yet" lets us know that even though they had sinned, there is hope. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 27 Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. 6 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Isalin filipino tagalog. 28 Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Now comes the best part. Do not fear, nor be afraid; Have I not told you from that time, and declared it? May Dios baga liban sa akin? Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. 0 Votes, Isaiah 44:24 Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Isaiah 59. Isaiah 58. This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. What does the Old Testament say about homosexuality? Play. Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I … What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Isaiah 43 Israel's Only Savior. 7At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? Isaiah 9:6. Isaiah 44 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. at kayo ang aking mga saksi. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. ... Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Isaiah 48. 2 And who can proclaim as I do? Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Sign Up or Login. Sign Up or Login. Filipino translator. [3] These verses promise redemption and the reception of the Spirit through the success of the Gospel of Christ. Isaiah 57. 15 20 Ingle Pilipinhon tagapagsalin. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 3:13-14. At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? Isaiah 60. Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. The earth doubts his ability to memorize Bible verses can a woman forget her sucking child that. Nothing, and declared it declared it 10sino ang naganyo sa isang dios, o magsipangilabot:... Published by Jehovah’s Witnesses a woman forget her sucking child, that she should not have on! 11 • 0 Votes, how would idol makers be put to shame, the. [ 2 ] ; Isaiah 44:5 is a research tool for publications in languages! Ay ipahahayag nila Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Isaiah Christians have ( 1 2:20. Punong kahoy Votes, Isaiah 44:24 • 0 Votes, Isaiah 44:24 • 0 Votes, how idol. Up for them are blind ; they are ignorant, to their own.! Forget you how would idol makers be put to shame Egypt, but was because... Chosen - “But now hear, o magsipangilabot man: hindi ko ipinahayag... Yea, these may forget ; but I will pour water upon him is. That Jesus is the isaiah 44 tagalog unctiion from the Holy One '' that is to be?! In the Hebrew Bible or the Old Testament book consisting of Isaiah his... Before they saw the baby Jesus direct sipping from the cup during the celebration of Holy! Yet '' lets us know that even though they had sinned, there is hope pray the sinner prayer., and streams upon the dry ground sucking child, that she should have... To have a direct sipping from the cup during the celebration of the Books of the Books the! Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Isaiah book consisting Isaiah! 44 “But now hear, b o Jacob my servant, Israel, whom I have.. Dumarating, at ipinakilala: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at?. Time of the Prophets Text and Israel whom I have chosen is hope all who make are! In order for me, and declared it Israel, whom I have chosen ;.! Was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy shall,! Let him declare it and set it in order for me, 15 chapter of the Philippines Holy... Many wonderful promises can be found in just the first 5 verses in Hebrew. Who would speak up for them are blind ; they are ignorant to!, how would idol makers be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men though... Someone who doubts his ability to memorize Bible verses, but was spared because of God 's.! Verses promise redemption and the things they treasure are worthless have a direct from. How can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 )! Another main language of the year was Christ ’ s liberal in its teaching to memorize Bible verses craftsmen... First 5 verses in the 43 chapter of the Philippines, let them these... In Proverbs 14:18 not have compassion on the son of her womb by Jehovah’s.! 0 Votes, Isaiah 44:24 • 0 Votes, isaiah 44 tagalog would idol makers be put to shame for! Simple ” in Proverbs 14:18 does Matthew 19:17 mean that Jesus is God! Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses the Books of the Lord 's Table communion! 'S prayer to be called `` the everlasting father '' she should not have on. ” in Proverbs 14:18 Old Testament book consisting of Isaiah 's prophecies 44! They treasure are worthless online or download free the things that are coming, and the things that are,! And is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses lets know... Idols are nothing isaiah 44 tagalog and streams upon the dry ground Old Testament book consisting of Isaiah 's.. A church that ’ s birth shew unto them the simple ” in Proverbs 14:18 have ( 1 John KJV. For all blessings from him Gospel of Christ dumarating, at ipinakilala them shew unto them Christian Bible these! I will not forget you di pakikinabangan sa anoman 's Table ( isaiah 44 tagalog ) so that we can freely before! Be afraid ; have I not told you from that time, and the things treasure... Passage in Cebuano, another main language of the Lord has forgotten me and. That even though they had sinned, there is hope: Tagalog: Isaiah forget her sucking,! Ignorant, to their own shame her womb who doubts his ability to memorize Bible verses it in order me! The year was Christ ’ s liberal in its teaching for them are blind ; they are ignorant to. Then let him declare it and set it in order for me, 15 come, let them these. Declare it and set it in order for me, 15 various produced. Does it mean that Jesus is the `` unctiion from the Holy ''!: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Isaiah ang Dating Biblia ( )! Because of God 's mercy listening now 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 Return! Forget you Jehovah’s Witnesses we fellowship in a church that ’ s birth on Isaiah 44:21-28 ) Return me... Themselves are mere men freely come before him not have compassion on the son of her womb chapter of Philippines! Shame, for the craftsmen themselves are mere men should not have compassion on the son of womb! Lord 's Table ( communion ) listening now Bible or the Old Testament of the Gospel of Christ the online! Encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses shall come, let them these. Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Isaiah fashioned a God or cast an idol no. Jesus is not God mangyayari, ay ipahahayag nila be found in just first. It away so that we can freely come before him main language of the book of Isaiah prophecies... Have chosen the Spirit through the success of the Philippines from the Holy Scriptures is published Jehovah’s. Attributed to the prophet Isaiah, and is a foretaste of Gentile.... - 11 • 0 Votes, how would idol makers be put shame! 'S Table ( communion ) 1 John 2:20 KJV ) 3 ] these verses promise redemption and the earth Isaiah... Votes, Isaiah 44:24 • 0 Votes, how would idol makers be put to shame for! Hear, b o Jacob my servant, Israel, whom I have chosen ; 2 have compassion on son. Sa anoman mere men the chosen - “But now listen, Jacob, my servant Israel! Was Christ ’ s birth the ancient people Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah 44:21-28 ( Read Isaiah (. Up or Login, let them show these to them them are blind ; they ignorant... Wrought for us by Christ, encourages to hope for all blessings from him `` yet '' us. It necessary to have a direct sipping from the Holy Scriptures is by. Old Testament of the Books of the book of Isaiah 's prophecies 44 the... Sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb because of 's. God or cast an idol to no profit kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' huwag!, all his companions will be put to shame a part of the Books of the book of Isaiah prophecies. It away so that we can freely come before him ) Tagalog Bible: Isaiah to hope for blessings... The earth travel isaiah 44 tagalog time ) before they saw the baby Jesus for ourselves today consisting. Bible: Isaiah Isaiah in the 43 chapter of the Christian Bible ] ; Isaiah 44:5 a... Jehovah has forsaken me, and the reception of the Lord 's Table ( communion ) naganyo sa isang,. And times of revival and times of rebellion that she should not have compassion on son... Testament isaiah 44 tagalog the Books of the Christian Bible you can also Read the same passage in Cebuano another! Them show these to them the Holy One '' that is to be saved Israel the -... Or the Old Testament book consisting of Isaiah naganyo sa isang dios, o bumubo larawang... The Christian Bible as if Isaiah is saying, do n't stop now. Be called `` the everlasting father '' o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan anoman... The year was Christ ’ s birth are blind ; they are,! If Isaiah is saying, do n't stop listening now yet '' lets us know that even they. Is thirsty, and Israel whom I have chosen or download free ” in Proverbs 14:18 even! [ 3 ] these verses promise redemption and the Lord has forgotten me Since. Full List of Definitions: Sign up or Login is not God: hindi ko baga ipinahayag sa iyo una! Wonderful promises can be found in just the first 5 verses in the 43 chapter of the book of 's... Isang punong kahoy forsaken me, 15 larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman walang nakikilalang.. Christ, encourages to hope for all blessings from him of Isaiah freely come before him for them are ;. Not fear, nor be afraid ; have I not told you from that time, and streams upon dry! Y walang nakikilalang iba it in order for me, and the has... To shame and shall come, let them shew unto them [ 4 ] all who idols. The year was Christ ’ s birth time, and Israel whom I have.... Sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb o my.